CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
เครื่องเทอโมตรอน-อาร์เอฟ 8 ทางเลือกในการรักษามะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.ศศิกาญจน์ จำจด แพทย์ด้านรังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
โรคกระดูกพรุนและแคลเซียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
Listen
124 ปี สภากาชาดไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย
Listen
โลหิตจางในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
กล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การเป็นต้อหิน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำแผลและดูแลแผลกดทับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.กนกรัตน์ คงทิพย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคลมชัก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มุมมองการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูล อุปนายกสมาคมแพทย์จีนประเทศไทย
Listen
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
Listen
อาการผิดปกติทางจิตใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหัด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การปรับพฤติกรรมแปลกๆ ของเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พริม ทัพวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
มะเร็งจอตาในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผักผลไม้ อาหารบำรุงสายตา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เตือนระวัง สตรีมีครรภ์และเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงสารพิษในผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่มีในบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยาเรา ใครเล่าควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล่องเสียงอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แผลเป็นรักษาอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ปัญหาสุขภาพผู้ชายกับแนวทางการตรวจสอบยาปลอม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Listen
ผู้สูงอายุกับภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การเพิ่มความสูง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สังคมก้มหน้ากับ Social Media
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การจัดการภาวะซึมเศร้า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพทั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารมีประโยชน์สำหรับสตรีตั้งครรภ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยาพ่นสูดที่ใช้รักษาโรคหอบหืด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสามารถลดจำนวนเด็กป่วยลงได้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
แปรงแห้ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษ ฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5
Right Button