CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
การตรวจร่างกายของผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อคติแบ่งเขาแบ่งเรา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข้อควรคิดในการใช้ยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สงฆ์ไทยไกลโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
่โรคอัมพาตจากโพแทสเซียมต่ำำ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
วัคซีนไข้เลือดออก ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหัดในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทันตสุขศึกษาในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.มนูญ บำรุงจิตร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
โรคเบาหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางการรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นาวาอากาศเอกหญิง พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
คอมพิวเตอร์ซินโดรม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้ฮอร์โมนทดแทนและวิตามินเสริมในวัยทอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัย ADDLIFE AntiAging Center
Listen
โรคเกาท์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดเข่า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข้อควรระวังในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แบคทีเรียในลำไส้ ไขกุญแจแห่งพลังภูมิคุ้มกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.กรรณิกา ขันธศุภ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โรคที่พบบ่อยช่วงหน้าฝน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทางออกของระบบสุขภาพไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
Listen
อาหารสำหรับผู้สูงวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การประยุกต์ท่ารำไทย ฝึกผู้ป่วยพาร์กินสันออกกำลังกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาการไอ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สัญญาณเตือนจากผิวหนัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาผิวหนังและอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Listen
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.สุดา พันธุ์รินทร์ คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
Listen
รักสุขภาพต้องรับตับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำงานของสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.ดร.วีระพงษ์ ประสงค์จีน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผลิตภัณฑ์เร่งความขาว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การให้เด็กกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button