CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ยาคุมกำเนิดกับผิวพรรณ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Listen
นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ หน่วยมะเร็งวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
นวัตกรรมส่องกล้องรักษาโรคหืด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
อาการท้องเสียที่พบได้บ่อยในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาสมาธิสั้น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ปัญหาผิวหนังของผู้ป่วยนอนติดเตียง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคไตกับความอ้วน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ดูแลดวงใจตั้งแต่ในท้อง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชลลดา จงสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยางลบกับปัญหาชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วรัญญู กองชัยมงคล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
กินอย่างไรไม่ให้อ้วนหลังคลอด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
รู้ไว้ห่างไกลวัณโรคและเชื้อดื้อยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
นวัตกรรมเม็ดมะค่าตรวจฝ่าเท้า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมบูรณ์ แนวมั่น พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
Listen
โรคพิษสุนัขบ้า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
รอยโรคที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งและมะเร็งในช่องปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ทญ.ภัทรนฤน กาญจนบุษย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคลมแดด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทำอย่างไรลูกไม่พูด
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชลลดา จงสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การระบาดของโรคสุกใส
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อยู่อย่างไรกับโรคธาลัสซีเมีย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคอีดำอีแดง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.ชิษณุ พันธ์เจริญ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Listen
หลักสูตรรังสีเทคนิค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี อ.ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร. กิติวัฒน์ คำวัน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคโมยาโมยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Listen
ไม่อยากเป็นแผลเป็น ต้องทำอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคแพ้อาหารในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
เลี้ยงลูกชาย ใครว่ายาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พริม ทัพวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
อาหารเพื่อสุขภาพคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
เลเซอร์กำลังสูงลดอาการปวด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button