CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
โรคโมยาโมยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Listen
ไม่อยากเป็นแผลเป็น ต้องทำอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคแพ้อาหารในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
เลี้ยงลูกชาย ใครว่ายาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พริม ทัพวงศ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
อาหารเพื่อสุขภาพคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
เลเซอร์กำลังสูงลดอาการปวด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 28 "Megatrends in Public Health สาธารณสุขไทย เทรนด์ใหม่ทันโลก"
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
Listen
อาการปวดคอบ่าที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Listen
โรคมือเท้าปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคทางกายภาพบำบัดที่พบบ่อย
ผู้ดำเนินรายการ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากรรับเชิญ
คุณนลินี จิตเสงี่ยม นักกายภาพบำบัดชำนาญการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาการปวดหลังในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติในการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะต่อบุคคล
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.วฤณ ฐิตาภิวัฒนกุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
รอยโรคในช่องปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
คลายข้อสงสัยในการให้นมแม่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
งานประชุมวิชาการความก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบองค์รวม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.วชรพรรณ อัสนุเมธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลปิยะเวท
Listen
การเลือกใช้น้ำตาเทียมเบื้องต้น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ยาดีคู่ครัวไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำใจรับการจากลา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การดูแลสุขภาพเพื่อการชะลอวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุพรรณ สุขอรุณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อุปกรณ์อุดผนังหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และทีมนักวิจัย Smart Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Listen
การดูแลรักษาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
กลิ่นเหม็นจากร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 16 สภากาชาดไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย
Listen
เตรียมรับมือเมื่อลูกมีแฟน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุวิมล โรจน์นาวี คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การออกำลังกายลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สื่อกับเด็กและวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศุภลักษณ์ ลวดลาย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบของผู้หญิง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สุขภาพอารมณ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาที
Right Button