CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 ตุลาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
สัญญาณอันตรายของแม่ระยะให้นมบุตรที่อาจจะขาดสารอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความมั่นคงทางด้านวัคซีนกับความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การผ่าตัดต้อกระจก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทางแห่งความทุกข์ ต้นเหตุที่นำไปสู่ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ อดีตผู้อำนวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง กรรมการมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย
Listen
บุหรี่กับการทำลายปอด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
ไขมันในร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ออฟฟิศซินโดรม ปัญหากวนใจในที่ทำงาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคไขมันพอกตับหรือตับข้างไขมัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรและการดูแลสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อัญชลี เฉียบฉลาด ภาควิชาเคมีคลีนิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
สุขภาพดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคทางตาที่พบมากในคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคผิวหนังในวัยเกษียณ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
อาหารลดเค็ม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อุ้มลูกนักตัก สร้างลูกรักด้วยการอ่านหนังสือ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ตรีนัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคอ้วนในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.สักกพัฒน์ งามเอก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การกระตุ้นการรู้คิด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โปรโตซัวที่ก่อโรคในคน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เด็กนอนกรน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข้ออักเสบสะเก็ดเงิน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
รากฟันเทียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ทญ.ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
วันปฐมพยาบาลโลก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
เพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
Listen
การผ่อนคลายความวิตกกังวลด้วยตนเอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เดินอย่างไรให้ถูกวิธี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคประจำประเทศไทย
Listen
ไหมขัดฟัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ภาวะโลหิตจางและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button