CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
สถานการณ์ของโรค EMS ในกุ้งทะเลปี 2558
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเลี้ยงปลาสวยงาม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทย์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ของคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
4 สิงหาคม วันสัตวแพทย์ไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ที่ปรึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ทางการสัตวแพทย์ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ทางการสัตวแพทย์ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ดร.เจนภพ สว่างเมฆ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อซาลโมเนลลา (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อซาลโมเนลลา (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานการณ์ปศุสัตว์ไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โรคหัวใจแต่กำเนิดในสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมการถนอมร่างแบบนิ่มเพื่องานด้านการเรียนการสอนทางศัลยกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.สิริพงษ์ เกียรติกิตติคุณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
แมว...จำเลยโรคโรคท็อกโสพลาสโมสิส (Toxoplasmosis)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือ ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
พลตรี สัตวแพทย์หญิง หม่อมหลวง ลดาวัลย์ กมลาศน์ ผู้เขียน (ข้าราชบำนาญกองทัพบก กระทรวงกลาโหม)
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการอังกฤษอินสไตล์รายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button