CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การทำสตาฟสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สพ.ญ.ภาวนา เชื้อศิริ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคติดเชื้อแบบผสมในสัตว์น้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ไพศาล เทียนไทย หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคที่สำคัญในปลานิล
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มารู้จักกายวิภาคของช้าง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.น.สพ.ก้องเกียรติ ศรีสุวัฒนาสกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคปลาน้ำจืดในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุนัขแก่ก็มีหัวใจ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
งานวิจัยเรื่อง "อิทธิพลของอุณหภูมิน้ำต่อโรคสเตรปโตคอคโคซิสซึ่งเกิดจากเชื้อสเตรปโตคอคคัส อกาแลคติเอ้ในปลานิล"
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดิภาพสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
Asean Award 2015: สัตวแพทย์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพัฒนาหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตอบปัญหาสุขภาพของสุกร
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
อ.น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โครงการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยอนาถา
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ถิรวุฒิ คงตาทราย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการธนาคารอาหารเพื่อสัตว์ยากไร้
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.อรรัมภา ศรีม่วง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button