CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การนำ RFID: Radio-frequency identification (คลื่นความถี่วิทยุ) มาใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"Back to the Nature" แนวคิดใหม่ เพื่อการจัดการฟาร์มสุกรทีต้องเปลี่ยนไป
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.วิวัฒน์ ชวนะนิกุล อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริโภคไข่ไก่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
ปัญหาและแนวโน้มของการผลิตไก่ไข่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
โรคมะเร็งในแมว
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
หัดแมว-หวัดแมว
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรคยอดฮิตในแมว
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร. รสมา ภู่สุนทรธรรม หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาหาร...สำคัญต่อสุขภาพแมว
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โครงการพัฒนาคลินิกแมวสู่ความเป็นเลิศ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร. เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
APP ตอบปัญหาสุขภาพของสุกร
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.ดร.พรชลิต อัศวชีพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเลือกเลี้ยงสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
งานวันเด็กของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
การดูแลสัตว์ในหน้าหนาว
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
กิจกรรมตลอดปี 2558 ของคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
เมื่อสุนัขและแมวเป็นมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อ
Right Button