CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อวงการสัตวแพทย์ไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โรคติดเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ในไก่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยสุขภาพสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคติดเชื้อจากเห็บ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาของอนุภาคนาโนซิลเวอร์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาอนุภาคฝุ่นละอองของดีเซลจากท่อไอเสีย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทย์สื่อสารและสัตวแพทย์เพื่อชุมชน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
การนำฮอร์โมนจีเอนอาร์เอชมาใช้ในงานทางสูติกรรม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
อาหารปลอดภัยจากเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาหารปลอดภัยจากเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคมะเร็งเต้านมในสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
สัปดาห์สัตวแพทย์ในอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
4 สิงหาคม งานวันสัตวแพทย์ไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.วิมล โพธิวงศ์ ประธานจัดงานวันสัตวแพทย์ไทย และที่ปรึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัญหาอุบัติเหตุของสัตว์ป่าในเขาใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
ปัญหางูที่เข้ามาอาศัยในบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษา
Right Button