CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
เชื้อดื้อยากับการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
เชื้อดื้อยากับการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
โรคโลหิตจางติดต่อในไก่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย หน่วยปฏิบัติการวิจัยสุขภาพสัตว์ปีก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการธนาคารโค-กระบือ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
โครงการแก้มลิง
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
ช้างเผือกคู่บารมี
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
สัตว์ทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่ ๙
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
พระราชกรณียกิจด้านการสัตวแพทยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต และ รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
โรคมาลาเรียในสัตว์ปีก
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.สนธยา เตียวศิริทรัพย์ หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเลี้ยงสัตว์ในโครงการชั่งหัวมัน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
ปัญหาช้างในสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดลกับการพัฒนาวิชาการ ด้านสัตวแพทยสาธารณสุข-อาหารปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดลกับการถวายงาน
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทุนมูลนิธิอานันทมหิลกับการพัฒนาอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
ศ.น.สพ.ดร.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ ผู้ได้รับทุนมูลนิธิอานันทมหิลคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อ
Right Button