CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
สถานการณ์โรคสุกรในประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.สุพล เลื่องยศลือชากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ยุทธศาสตร์สวัสดิภาพสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
การเตรียมความพร้อมของสัตวแพทย์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
แนวทางสู่ยุทธศาสตร์การเป็นครัวโลกของประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โครงการสัตวแพทย์อาสา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
ตอบปัญหาน่ารู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
คุณภาพของไข่ไก่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.หทัยรัตน์ พลายมาศ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
การผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.หทัยรัตน์ พลายมาศ ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โรคติดเชื้อปรสิตในสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
อ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โรคติดเชื้อลิชมาเนีย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
อ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
การประเมินความเสี่ยงทางจุลินทรีย์ของน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเขตภาคกลาง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ความเสี่ยงทางจุลินทรีย์จากการบริโภคอาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์สัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ความชุกของเชื้อปรสิตจากสุนัขจรจัดในวัดเขตกรุงเทพฯ ใต้
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
อ.สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
การประชุมวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ปี 2557
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
โครงการสัตวแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่าง
Right Button