รายการหมุนตามโลก
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05-17.55 น.

เป็นการสนทนากันโดยผู้ดำเนินรายการ 2 คน วิเคราะห์ประเด็นเด่นเกี่ยวกับสถานการณ์รอบโลกในทุกมิติ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
ผู้จัดรายการจากภายนอก