รายการหมุนตามโลก
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05-17.55 น.

เป็นการสนทนากันโดยผู้ดำเนินรายการ 2 คน วิเคราะห์ประเด็นเด่นเกี่ยวกับสถานการณ์รอบโลกในทุกมิติ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ผู้จัดรายการจากภายนอก