รายการรอบตัวเรา
ทุกวันศุกร์ เวลา 10.05-10.30 น. (Rerun ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-10.55 น.)

พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบโลก วิเคราะห์ผลเสีย ผลกระทบ แนวทางแก้ไข และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี
กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์
รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย