รายการ We are Asean+
ทุกวันอังคาร เวลา 16.30-16.55 น.

เกร็ดความรู้ความเคลื่อนไหวในอาเซียนทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนประเทศคู่ค้าของอาเซียน เช่น อินเดีย จีน เกาหลี เป็นต้น นำเสนอผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันผสมกับองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนและเศรษฐกิจ

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย