รายการไทยศึกษา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.05-10.30 น.

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย