รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.55-16.00 น.

ความรู้ในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย