รายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
ทุกวันพฤหัส เวลา 10.05-10.30 น. (Rerun ทุกวันเสาร์ เวลา 11.05-11.30 น.)

เกาะติดทุกเรื่องราวทางด้านรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ผลงานทางวิชาการที่ดีเด่นของนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะนำหลักสูตร โครงการและกิจกรรมของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู
อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์
อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย