รายการคุยกับดนตรี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30-12.55 น.

สาระดนตรีที่หลากหลาย นำเสนอสาระน่าสนใจทางดนตรีและดนตรีศึกษา ประกอบด้วยสองส่วนคือ สารคดีสั้น “สารานุกรมคุยกับดนตรี” และเปิดเพลง พร้อมพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี สาระความรู้ทางดนตรีศึกษา การแนะแนวศึกษาต่อ ข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทางดนตรี

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.ณรุทธ์ สุทธจิตต์

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย