รายการ สามย่าน บ้านฉัน
ทุกวันพฤหัส เวลา 9.30-9.55 น.

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในประชาคมจุฬาฯ และชุมชนรอบจุฬา เช่น กิจกรรมของคณะ สถาบันต่าง ๆ ของจุฬาฯ ที่เป็นที่สนใจของผู้ฟัง และผู้เช่าพื้นที่จุฬาฯ ผู้ค้าขาย ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจของนิสิตจุฬาฯ ผ่านการเล่าข่าวและสัมภาษณ์

ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ