รายการจับจ้องมองสื่อ
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.05-9.55 น.

การตรวจสอบคุณภาพรายการ เช่น สารัตถคดีและจินตคดีต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสื่อสารมวลชน การส่งเสริมการสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ในลักษณะสื่อทางเลือก การส่งเสริมการสร้างสรรค์เนื้อหาแนวสันติวิธีของสื่อต่าง ๆ

ผู้ดำเนินรายการ
คณาจารย์

อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย