รายการนิติมิติ
ทุกวันพุธ เวลา 10.05-10.30 น. (Rerun ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05-11.30 น.)

สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างเข้าใจง่าย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจตัวบทกฎหมายมากยิ่งขึ้น นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายมหาชน

ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ
วิทยากร
ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย