รายการ Innovative Wisdom
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.05-9.30 น.

การบริหารจัดการ บริหารงานบุคคล ความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สารสนเทศทางการบริหาร การบัญชี ภาษีอากร การเงิน การตลาด การประกันภัย

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ
อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น
อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ
อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.นัท กุลวานิช
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ภูริพันธ์ รุจิขจร
อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล
อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.นวพร บุศยสุนทร
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.อนิรุต พิเศษทัศนาศัย
อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย