รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.05-8.55 น.

รู้เท่าทันเศรษฐกิจ เกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัว ติดตามเรื่องเด่น เปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

วันจันทร์ วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

วันอังคาร เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI

วันพุธ ย่อยข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแส กับ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหาร The Momentum และ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นักกฎหมายจาก ILaw

วันพฤหัสบดี คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล กับณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง จาก www.nuttaputch.com

ผู้ดำเนินรายการ
โสภิต หวังวิวัฒนา

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ภาวิณี โตตะเคียน

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

ผู้จัดรายการจากภายนอก

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง