รายการกระแสเศรษฐกิจ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.05-8.55 น.

ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์นโยบายรัฐต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการเมือง สังคม นโยบายรัฐ และการตลาด โดยมีวิทยากรประจำ คือ
- อ.อารักษ์ ราษฎร์บริหาร
- รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
- ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผอ.ฝ่ายวิชาการศูนย์อาเชียนศึกษา จุฬาฯ
- คณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
- คุณวิมล ปั้นคง ITD
- คุณไผท ผดุงถิ่น (Tech Startup)
- คุณเสกสรร โตวิวัฒน์ (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง)

ผู้ดำเนินรายการ
จิระ ห้องสำเริง
ผู้จัดรายการจากภายนอก