รายการอักษรพาที
ทุกวันเสาร์ เวลา 7.30-7.55 น.

นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในคณะหัวข้อที่คัดเลือกมาจะเป็นหัวข้อที่สาธารณชนสนใจและเข้าใจได้

ผู้ดำเนินรายการ
คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย