รายการสัตวแพทย์สนทนา
ทุกวันจันทร์ เวลา 10.05-10.30 น. (Rerun ทุกวันเสาร์ เวลา 9.05-9.30 น.)

สื่อกลางระหว่างประชาชนกับสัตวแพทย์ มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์ การดูแลสัตว์ การรักษาและป้องกันโรค ปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันโรคระหว่างคนกับสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของคนเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงโดยการสัมภาษณ์วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต
อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย