ผลกระทบต่อดวงตาจากการได้รับรังสีในชีวิตประจำวัน
25 ธันวาคม 2560
98 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การปรับพฤติกรรมเด็กวัยเตาะแตะที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ผลกระทบต่อดวงตาจากการได้รับรังสีในชีวิตประจำวัน โดย อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย