อนุมูลอิสระในภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
สภาวะสุขภาพจิตเสื่อม โดย รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สนทนาภาษาสุขภาพ :
อนุมูลอิสระในภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย โดย ผศ.ดร.อรรถกร ปาละสุวรรณ ภาควิชาจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย