ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม โดย ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย