การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กับความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคหัด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กับความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทย โดย ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย