บุหรี่กับการทำลายปอด
18 ตุลาคม 2560
112 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วันรณรงค์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดย ผศ.พญ.รพีพร โรจน์แสงเรือง กรรมการมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
บุหรี่กับการทำลายปอด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่