สุขภาพดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13 ตุลาคม 2560
67 views
0
0

สุขภาพดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย