สุขภาพดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7 views
0
0

สุขภาพดีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ : ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย