โปรโตซัวที่ก่อโรคในคน
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การกระตุ้นการรู้คิด

สนทนาภาษาสุขภาพ :
โปรโตซัวที่ก่อโรคในคน โดย อ.ดร.ศิริกัลยา บริมสัน คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย