การผ่อนคลายความวิตกกังวลด้วยตนเอง
7 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
วันปฐมพยาบาลโลก โดย เพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การผ่อนคลายความวิตกกังวลด้วยตนเอง โดย ผศ.ดร.รัชนีกร อุปเสน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย