ตู้ยาประจำบ้าน
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การควบคุมอารมณ์โกรธ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ตู้ยาประจำบ้าน โดย ภก.ดร.สันทัด จันทร์ประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย