สงฆ์ไทยไกลโรค
8 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ข้อควรคิดในการใช้ยา

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สงฆ์ไทยไกลโรค โดย รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย