วัคซีนไข้เลือดออก ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
่โรคอัมพาตจากโพแทสเซียมต่ำำ

สนทนาภาษาสุขภาพ :
วัคซีนไข้เลือดออก ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดย อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย