การนอนหลับกับสุขภาพของผู้สูงอายุ
5 กรกฎาคม 2560
55 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การผ่าตัดต้อกระจก

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การนอนหลับกับสุขภาพของผู้สูงอายุ โดย คุณสุรชัย มณีเนตร นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย