รู้ทันโรคนิ่ว
5 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การส่งเสริมการผลิตยาแผนโบราณ-ยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้ทันโรคนิ่ว โดย ผศ.ดร.ญาณีนาถ สุวรรณวงศ์ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย