รู้เท่าทันโรคปริทันต์อักเสบ
1 มิถุนายน 2560
55 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
นโยบายการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข

สนทนาภาษาสุขภาพ :
รู้เท่าทันโรคปริทันต์อักเสบ โดย ทญ.พรรณ พงษ์เสฐียร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย