แนวทางการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
22 พฤษภาคม 2560
55 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคความดันโลหิตสูง

สนทนาภาษาสุขภาพ :
แนวทางการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดย รศ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย