การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพทั่วไป
10 เมษายน 2560
57 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การจัดการภาวะซึมเศร้า

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพทั่วไป โดย ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย