คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
5 เมษายน 2560
57 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
การใช้ยาที่ปลอดภัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย