หลักสูตรรังสีเทคนิค
27 กุมภาพันธ์ 2560
49 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคอีดำอีแดง โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธ์เจริญ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สนทนาภาษาสุขภาพ :
หลักสูตรรังสีเทคนิค โดย อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี อ.ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.ดร. กิติวัฒน์ คำวัน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย