ไม่อยากเป็นแผลเป็น ต้องทำอย่างไร
24 กุมภาพันธ์ 2560
50 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
โรคโมยาโมยา โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ไม่อยากเป็นแผลเป็น ต้องทำอย่างไร โดย ภญ.ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย