การเลือกใช้น้ำตาเทียมเบื้องต้น
15 กุมภาพันธ์ 2560
49 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
งานประชุมวิชาการความก้าวหน้าในการดูแลรักษาโรคเบาหวานแบบองค์รวม โดย พญ.วชรพรรณ อัสนุเมธ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม โรงพยาบาลปิยะเวท

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การเลือกใช้น้ำตาเทียมเบื้องต้น โดย ภก.ศุภฤกษ์ โกวินธนาพัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย