การดูแลรักษาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อุปกรณ์อุดผนังหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด โดย ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล และทีมนักวิจัย Smart Lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สนทนาภาษาสุขภาพ :
การดูแลรักษาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม โดย ภญ.ดร.อัญญพร ตันศิริคงคล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย