สิทธิและความคุ้มครองของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย
30 มกราคม 2560
46 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
อาการปวดบอกโรคได้

สนทนาภาษาสุขภาพ :
สิทธิและความคุ้มครองของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย โดย ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย