พฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัย
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
20 มกราคม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ โดย คุณดวงกมล ผลเวช นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนทนาภาษาสุขภาพ :
พฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัย โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ฝ่ายเภสัชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย