ฟันปลอมประเภทต่างๆ
1 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ : อรอุมา พงษ์แสง

ฝากวันละข่าว :
ภาวะเด็กอ้วนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สนทนาภาษาสุขภาพ :
ฟันปลอมประเภทต่างๆ โดย ทญ.ปราณปรียา ใจธีรภาพกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย